cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Erasmus+

4. závěrečné setkání proběhlo ve dnech 8. - 14. 5. 2016 v německém Marlu. Zde žáci představili igelitovou tašku, která reprezentuje jejich rodnou zemi. Naši studenti seznámili účastníky s taškou firma Baťa a měli také připravené zajímavosti o zakladateli celé firmy. Hlavním bodem setkání však byla příprava „Evropského dne“ spojená s instalací výstavy na téma plastů, příprava show, módní přehlídky. Oficiálního otevření Evropského dne ve škole se zúčastnili kromě vedení školy také radní, místní politici. Byl uveden film s problematikou plastů, který dal podnět k zamyšlení se, jakým směrem by se třídění odpadu všeobecně mělo ubírat. U kulatého stolu pak probíhaly rozhovory se zúčastněnými, jakým způsobem oni sami bojují za omezení plastů. Navštívili jsme také další projektové stánky k tématu Evropa.

Navštívili jsme také Evropský parlament a Evropskou komisi v Bruselu.

Na závěr byl celý projekt zhodnocen, jednotlivé země se vyjádřily k tomu, jakým způsobem budou získané výsledky dále propagovat a šířit mezi veřejností.

Tohoto setkání se zúčastnilo 8 žáků a 2 doprovodné osoby z řad učitelů.

Prohlédněte si celou fotogalerii zde.3. setkání proběhlo ve dnech 8. – 14. 11. 2015 v Chorvatsku. Zúčastnilo se ho 14 žáků a opět 2 doprovodné osoby. Navštívili jsme školu v Buje, ale ubytováni jsme byli v nedalekém Umagu. Hlavním cílem setkání byla vyhrocená diskuze na obhajobu či zákaz výroby igelitových tašek, kdy Českou republiku zastupovali spotřebitelé, kterým igelitové tašky vyhovují, Maďarsko vědci, kteří viděli negativní důsledky spotřeby tak velkého množství igelitových tašek a sáčků, Chorvatsko ekologové, kteří vystoupili s ostrou kritikou výroby a prodeje těchto tašek. Poukazovali na důsledky znečišťování životního prostředí, vytváření celých ostrovů z plastů v moři a na nebezpečí pro faunu. Německá strana byla navíc rozdělena podle jednotlivých politických stran, kdy každá zastávala jiné stanovisko. Turečtí žáci problém plastů řešili z obchodního hlediska, kdy za vším stojí hlavně zisk. Výrobci tašek a sáčků pak byla slovenská strana, jejíž studenti hájili pozice výrobců a zaměstnanců firem na výrobu plastů. Zvítězili nakonec ti, kteří navrhovali náhradu tašek papírovými či látkovými, které ale budou použity vícekrát v zájmu ochrany životního prostředí. Na radnici v Umagu jsme byli přivítáni radním a zástupci města, pohovořili jsme s nimi o dané problematice a společně se podívali na film týkající se ochrany životního prostředí.

Ve městě Pula jsme navštívili ekologické sdružení Udruga Zelena Istra, kde jsme byli seznámeni se způsobem třídění odpadu na Istrii, jakým způsobem vychovávají mládež a děti již od předškolních let k třídění odpadu. Ve městě Rovinj jsme navštívili Oceánografický ústav, kde jsme viděli prezentace na téma nebezpečí plastů v moři. Žáci měli možnost vidět na vlastní oči, jakým způsobem spousta živočichů v moři uhyne díky nezodpovědným lidem, kteří moře zamořují plasty. Také zde proběhla čilá debata k dané problematice.

Prohlédněte si celou fotogalerii zde.2. setkání - SOŠ a SOU Kladno spolu s ostatními školami zapojenými v projektu připravila na setkání v Kladně prezentaci životního cyklu plastů, zisků při jejich výrobě a nákladů na výrobu (v žádné zemi nechtěli výrobci výši nákladů ani zisků udat). Žáci se dověděli, jak velikou roli hraje reklama na potištěných taškách či jiných obalových materiálech.

Na téma škodlivost plastů na životní prostředí měli možnost žáci diskutovat na Městském úřadu v Kladně, kde byli přivítáni představiteli města, vedoucím odboru životního prostředí a jeho spolupracovníky. Seznámili se také s aktuální situací třídění plastů na Kladensku. Překvapivé bylo například zjištění, jak malá část odpadů se opravdu třídí.

Ve firmě Rumpold v Kamenných Žehrovicích jsme viděli konkrétní třídění plastů, podzemní kontejnery a jejich vyprazdňování speciálním nákladním vozem na svoz plastů. Následně pak přímo ve firmě ruční třídění na lince a přípravu na další zpracování.

Ve firmě Van Gillern viděli žáci výrobu igelitových výrobků z plastových granulátů na moderní lince na výrobu fólií, která patří k nejmodernějším v Evropě.

V rámci práce ve škole žáci naaranžovali výkladní skříně s tématikou škodlivosti plastů.

O problematice plastů jsme diskutovali i na Krajském úřadu v Praze se statutárním zástupcem hejtmana a náměstkem pro odbor školství, mládeže a sportu, radním pro oblast kultury a památkové péče, náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a vedoucí oddělení správního a organizačního odboru školství, mládeže a sportu.

Veřejnost byla s projektem zaměřeným na nebezpečí plastů průběžně seznamována na Dnech otevřených dveří, na Projektovém dni i v místním tisku - Kladenském deníku a v regionálním rádiu Relax. Také na stránkách školy se měli možnost žáci celé školy seznámit s probíhajícím projektem i jednotlivými fázemi při plnění úkolů vytýčených v projektu.

Výsledky projektu budou i nadále prezentovány v rámci výuky přírodních věd, při prezentacích na základních školách a bude s nimi seznamována široká veřejnosti na Dnech otevřených dveří nebo Projektových dnech. Všechny aktivity organizované naší školou (návštěva firem na zpracování odpadu, na výrobu plastových fólií, besedy s čelními představiteli města i kraje i aktivity žáků) byly vedeny na odborné úrovni a proběhly v souladu s původním plánem projektu. Došlo také k výraznému zlepšení jazykových kompetencí žáků a k seznámení se s kulturními odlišnostmi jiných národů.

S projektem byli seznámeni žáci celé školy, a tak došlo k výraznému zájmu o třídění odpadu nejen ve škole, ale i v jednotlivých domácnostech.

Prohlédněte si celou fotogalerii zde.1. setkání projektu se uskutečnilo ve dnech 7. – 13. 12. 2014 na Slovensku v Ilavě. Účastnilo se ho 6 žáků školy a dvě doprovodné osoby, učitelky. Žáci představili svoji školu. Dalším úkolem bylo vytvoření loga projektu. Prezentovali výsledky ankety, která probíhala před obchodními řetězci v jednotlivých zemích. Zjišťovali při ní postoj obyvatel k používání plastových tašek a sáčků, k používání jiných materiálů. Výsledky byly vyhodnoceny a graficky zpracovány. Žáci tak měli možnost porovnat výsledky statistik v jednotlivých zemích. Zjistili, že spotřebitelé stále upřednostňují igelitové tašky, neboť nákup do nich je stále jednodušší, snadno upoutají pozornost člověka, protože i taška prodává zboží. 75 % dotázaných uvedlo, že za nejdůležitější vlastnost tašky považují její pevnost. Téměř stejný počet zákazníků uvedl, že tašku používá i k jiným účelům. 74% uživatelů použije tašku vícekrát. Mnoho zákazníků oceňuje design tašek. Další den proběhla jednohodinová akce "Hodina bez igelitových tašek a sáčků" ve vybraných obchodech za účasti televize Markíza. Jako náhradní varianta byly k dispozici papírové tašky a omezený počet tašek látkových. Následně proběhla demonstrace v Ilavě proti používání igelitových tašek a sáčků. V rozhlase byli občané vyzýváni ke snížení jejich používání. Vše probíhalo pod záštitou Městského úřadu v Ilavě. Zde také proběhla živá diskuze na danou problematiku. Pevné plastové tašky nebo bavlněné jsou rozumné pouze v případě, že jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu, protože pouze v tomto případě nezatěžují životní prostředí. Zajímavé bylo zjištění, že i bavlněná taška by musela být použita minimálně 100x. V Kulturním domě v Ilavě byla instalována fotovýstava na danou problematiku. Žáci byli také přijati v Parlamentu Slovenské republiky v Bratislavě, kde se uskutečnil rozhovor s poslanci na téma znečišťování životního prostředí plasty a jejich potřeba třídění. Podle statistiky Evropské komise připadá totiž na 1 obyvatele v České republice 297 igelitových tašek a 330 igelitových sáčků na rok.

Prohlédněte si celou fotogalerii zde.Přípravné setkání projektu se uskutečnilo v říjnu 2014 v maďarském městě Györ za účasti pedagogů všech partnerských zemí. V průběhu setkání byl stanoven program projektu a stanoveny termíny a místa dalších setkání.

Prohlédněte si celou fotogalerii zde.

Nabídka Cateringu

Aktuality

15.12.2017,
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se žáci třídy K3 zúčastnili exkurzního vyučování v hotelu Alcron v Praze. Hned po příchodu se jich ujala personální manažerka hotelu paní Naďa Polreichová. Nejdříve velmi poutavě hovořila o historii hotelu, jeho současném chodu a poté následovala prohlídka. Žáci viděli největší hotelové apartmá, prohlédli si michelinskou restauraci, její zázemí a kuchyň. Bohužel nedošlo k setkání s prvním držitelem michelinské hvězdy u nás s panem Paulusem. V době návštěvy hotelu probíhal v jeho prostorách dobročinný bazar, kterého se naši žáci účastnili a přispěli nemalou částkou, za což od paní manažerky sklidili velké poděkování. Exkurze byla vedením hotelu hodnocena velmi pozitivně a končila pozváním pro další žáky naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové a Mgr. Parmové za organizaci této akce.Pokračování

14.12.2017,
Naposledy v tomto kalendářním roce jsme otevřeli dveře veřejnosti, aby zájemci o studium v naší škole získali konkrétní představy o studijních i učebních oborech, které nabízíme. Pedagogický sbor i pomocníci z řad studentů podávali informace a zapojovali příchozí do tvůrčích dílen. K vidění byla vánoční hra v podání studentek oboru Sociální činnost. Již tradičně jsme pamatovali na pomoc druhým. Probíhala sbírka přikrývek a oblečení pro lidi bez domova, pokračovala i sbírka hrnečků a plyšáků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili. Fotografie ze dne najdete zde.Pokračování

14.12.2017,
Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.

Fotografie z přednášky najdete zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz