cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.) Důvod a způsob založení subjektu

Název školy:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Adresa školy:

náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Středočeský kraj

Adresa zřizovatele:

Zborovská 11, 150 21 Praha

Zřizovací listina:

č.j. OŠMS/1085/2001 ze dne 30. 11. 2009

Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol:

č.j. 32 736/04-21 ze dne 28. 1. 2005, s účinností od 1. 9. 2005

Ředitel:

Mgr. Petr Paták, DiS.

Identifikace školy:

IZO 150 027 265

IČO

00 47 36 34

Střední odborná škola

IZO 150 027 265

Střední odborné učiliště

IZO 150 027 265

Číslo telefonu:

312 278 041

E-mail:

skola@sosasoukladno.cz

Informace k provozu elektronické podatelny SOŠ a SOU Kladno

Hlavní adresa elektronické podatelny: SONKL@kr-s.cz (platná od 1. 5. 2015) je určena pouze pro příjem elektronických podání úředního charakteru. Úřední dokument, zaslaný na tuto adresu, musí obsahovat identifikaci odesílatele včetně uvedení poštovní adresy odesílatele přímo v textu podání.

Původní a zaběhnutá adresa skola@sosasoukladno.cz zůstává dále v provozu, ale pouze na běžnou e-mailovou korespondenci. Zpráva na tuto adresu nebude zpracovávána jako podání, nedostane identifikační značku atd. Přesto bude vyřízena a předána příslušné osobě, pokud toto bude ze zprávy zřejmé.

WWW

http://www.sosasoukladno.cz

Vymezení předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.

Studijní obory: absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 75-41-M/01 Sociální činnost (pečovatelská činnost), denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 75-41-M/01 Sociální činnost (sociálněsprávní činnost), denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 66-41-L/01 Obchodník, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.

Učební obory: absolventi získají střední vzdělání s výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, denní vzdělávání, délka studia: 3 r.
 • 66-52-H/01 Aranžér, denní vzdělávání, délka studia: 3 r.
 • 66-51-H/01 Prodavač (smíšené zboží), denní vzdělávání, délka studia: 3 r.
 • 66-51-H/01 Prodavač (průmyslové zboží), denní vzdělávání, délka studia: 3 r.

Nástavbové obory: pro absolventy s výučním listem, ukončené maturitní zkouškou

 • 65-41-L/504 Společné stravování, denní nástavbové vzdělávání, délka studia: 2 r.
 • 64-41-L/524 Podnikání, denní nástavbové vzdělávání, délka studia: 2 r.
 • 64-41-L/524 Podnikání, dálkové nástavbové vzdělávání, délka studia: 3 r.

Škola zajišťuje teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Ve vyšších ročnících zajišťuje provozní praxi žáků u firem v regionu.

2.) Poskytování informací

Informace poskytují:

Mgr. Petr Paták, DiS. – ředitel školy, tel. 312 278 044, reditel@sosasoukladno.cz

Mgr. Vladimír Češpiva - statutární zástupce ředitele, tel. 312 278 042, cespiva@sosasoukladno.cz

Michaela Mancini - hospodářka školy, tel. 312 278 054, mancini@sosasoukladno.cz

Kamila Ratajová - ekonomka školy, tel. 312 278 063, ratajova@sosasoukladno.cz

Jméno pracovníků pověřených přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení:

Magdalena Koryntová, studijní referentka, tel. 312 278 041, koryntova@sosasoukladno.cz

Eva Panenková, asistentka ředitele, tel. 312 0278 043, panenkova@sosasoukladno.cz

Úřední hodiny podatelny :

pondělí – pátek 7:00 – 15:00 (jinak dle dohody)

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.
 • Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 • Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

3.) Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů

Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.

 • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
 • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
 • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
 • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
 • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

4.) Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání

Odvolání je přípustné:

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Odvolání se podává prostřednictvím školy.

Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5.) Ředitel se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy a jeho postavení upravují zvláště § 164 - § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, které zejména stanovují:

(1) Ředitel školy a školského zařízení

 • a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
 • c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 • a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 • b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 • c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(3) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
 • b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
 • c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 • d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
 • e) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
 • f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 • h) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

(4) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem. Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.

Proti všem rozhodnutím ředitele, které vydal, jak v souladu s citovaným ustanovením, tak se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) lze podat odvolání. Toto odvolání se podává na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství a sportu, prostřednictvím SŠ. Odvolací lhůty jsou uvedeny v poučení, které je součástí každého rozhodnutí.

Činnost školy a rozhodování ředitele upravují mimo školského zákona a správního řádu dále zejména tyto předpisy:

zákon 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech), zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání, vyhláška 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na středních školách, č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními potřebami a mimořádně nadaných – vše v platném znění.

Předpisy jsou uloženy k nahlédnutí na studijním oddělení SOŠ a SOU Kladno v době od 7:00 do 14:30 hod..

Nabídka Cateringu

Aktuality

20.03.2018,
Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.Pokračování

19.03.2018,
V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.Pokračování

15.03.2018,
Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz