cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 15. listopadu 2017). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2017 řediteli školy, který údaje zapíše do centrálního registru a nejpozději 20. prosince 2017 předá žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení.

Maturant vyplní přihlášku svými identifikačními údaji a označí, zda se jedná o řádný, náhradní či opravný termín. Na první straně formuláře označí volbu zkušebního předmětu, a to následovně:

a) v případě, že nebyl připuštěn k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období, zakřížkuje příslušnou zkoušku ve sloupci „ŘÁDNÝ TERMÍN“. Toto platí jak pro zkoušky povinné, tak nepovinné (může si zvolit jiné portfolio zkoušek, než volil v jarním zkušebním období);

b) v případě, že u některé zkoušky/dílčí zkoušky v předchozích maturitních obdobích neuspěl, nebo byl ze zkoušky / dílčí zkoušky omluven ředitelem školy, zakřížkuje žák příslušnou dílčí zkoušku v polích „OPRAVNÝ NEBO NÁHRADNÍ TERMÍN“.

Pokud ředitel školy předá žákům přihlášku předvyplněnou, budou mít žáci vyplněny všechny zkoušky nebo dílčí zkoušky, ke kterým mají možnost se přihlásit;

c) v případě, že maturant byl na jaře omluven z konání nepovinné zkoušky společné části, pak se může přihlásit k náhradnímu termínu konání této zkoušky nebo její dílčí zkoušky. Tuto skutečnost uvede do tabulky s názvem „NEPOVINNÉ ZKOUŠKY“.

Na druhou stranu formuláře zapisují žáci tyto údaje:

a) volbu předmětů povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem. Pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy. Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele školy. Stejný postup je i při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem;

b) pokud se maturant v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky alespoň 4 roky vzdělával ve škole mimo území České republiky a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 30 minut u didaktického testu a 45 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku. Oprávněnost této žádosti doporučujeme konzultovat s ředitelem školy;

c) pokud žák žádá v souladu s maturitní vyhláškou o uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní požadované informace na formuláři přihlášky. POZOR – přiznané uzpůsobení podmínek se nepřenáší automaticky z předchozích zkušebních období. K přihlášce je nutné vždy připojit i platné doporučení školského poradenského zařízení.

Více informací k přiznanému uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky naleznete na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturita bez handicapu.

Vyplněný formulář žák opatří datem a svým podpisem a do 1. prosince 2017 jej předá řediteli školy. Při požadavku na uzpůsobení podmínek konání zkoušky, je třeba s přihláškou odevzdat i platné doporučení vystavené poradenským zařízením. Od ředitele školy pak všichni přihlášení maturanti obdrží nejpozději 20. prosince 2017 výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti žák musí neprodleně nahlásit řediteli školy.

Potvrzení výpisu se nesmí brát na lehkou váhu. Výpis je třeba si pořádně zkontrolovat, aby se předešlo případným pozdějším problémům. Podání přihlášky k maturitní zkoušce v žádném případě nenahrazuje povinnost převzít výpis z přihlášky. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je také jedním ze dvou dokumentů, na kterém je uveden autentizační kód pro dobrovolnou registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace na výsledkovém portálu žáka pro zasílání některých maturitních dokumentů e-mailem bude otevřena od 1. března 2018.

Nabídka Cateringu

Aktuality

15.12.2017,
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se žáci třídy K3 zúčastnili exkurzního vyučování v hotelu Alcron v Praze. Hned po příchodu se jich ujala personální manažerka hotelu paní Naďa Polreichová. Nejdříve velmi poutavě hovořila o historii hotelu, jeho současném chodu a poté následovala prohlídka. Žáci viděli největší hotelové apartmá, prohlédli si michelinskou restauraci, její zázemí a kuchyň. Bohužel nedošlo k setkání s prvním držitelem michelinské hvězdy u nás s panem Paulusem. V době návštěvy hotelu probíhal v jeho prostorách dobročinný bazar, kterého se naši žáci účastnili a přispěli nemalou částkou, za což od paní manažerky sklidili velké poděkování. Exkurze byla vedením hotelu hodnocena velmi pozitivně a končila pozváním pro další žáky naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové a Mgr. Parmové za organizaci této akce.Pokračování

14.12.2017,
Naposledy v tomto kalendářním roce jsme otevřeli dveře veřejnosti, aby zájemci o studium v naší škole získali konkrétní představy o studijních i učebních oborech, které nabízíme. Pedagogický sbor i pomocníci z řad studentů podávali informace a zapojovali příchozí do tvůrčích dílen. K vidění byla vánoční hra v podání studentek oboru Sociální činnost. Již tradičně jsme pamatovali na pomoc druhým. Probíhala sbírka přikrývek a oblečení pro lidi bez domova, pokračovala i sbírka hrnečků a plyšáků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili. Fotografie ze dne najdete zde.Pokračování

14.12.2017,
Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.

Fotografie z přednášky najdete zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz