logo Kladno

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Maturitní obory:

78-42-M/06 Kombinované lyceum, zde
37-42-M/01 Logistické a finanční služby, zde
75-41-M/01 Sociální činnost, zde
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde

Vzor správně vyplněného zápisového lístkur, zde
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zde


Střední vzdělání s výučním listem:

66-52-H/01 Aranžér, zde
65-51-H/01 Kuchař – číšník; zde
66-51-H/01 Prodavač; zde

Vzor správně vyplněného zápisového lístku, zde
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zde


1. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

dne 20.01.2023 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory.

Příkaz ředitele č.2/2023 Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2023/2024 zde [pdf].


Vážení uchazeči,
děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu. V současné době probíhá zpracování došlých přihlášek. Připomínáme nutnost přihlásit se k přidělenému školnímu e-mailu, na který Vám budeme zasílat důležité informace o probíhajícím přijímacím řízení.

Věřím, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítám jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těším se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Více informací k přípravným kurzům zde.


Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pracovnice studijního oddělení školy (tel. 312 278 041, 312 278 043).


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Naše škola pořádá pro žáky budoucích 1. ročníků maturitních oborů bezplatné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Cílem těchto kurzů je seznámit uchazeče s učivem potřebným k absolvování přijímacích zkoušek.

Přihlášku do kurzů a organizační pokyny zveřejníme nejpozději 1. 3. 2023, podrobné informace obdržíte na studijním oddělení při odevzdání přihlášky.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Otevírané obory ve školním roce 2023/2024

Střední vzdělání s výučním listem

Otevírané obory ve školním roce 2022/2023

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
  – Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ).
  – Počet přijímaných žáků: 60
 • 66-52-H/01 Aranžér
  – Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí výtvarná výchova, matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ).
  – Počet přijímaných žáků: 23
 • 66-51-H/01 Prodavač
  – Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ).
  – Počet přijímaných žáků: 30

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené maturitní obory.

Podmínky přijetí ke studiu:

  • – Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením

  • – Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.

 • – Zdravotní způsobilost pro výkon praxe - potvrzení od lékaře na přihlášce (pouze u oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost)

O přijetí ke vzdělávání rozhodne pořadí stanovené na základě:

 • – Průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (5%) *
 • – Průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (5%) *
 • – Přijímacího motivačního pohovoru (30%)
 • – Výsledku jednotné zkoušky přijímacího řízení (60%)

* v případě, že uchazeč předloží k hodnocení vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude se pro účely stanovení pořadí uchazečů duplicitně započítávat průměrný prospěch za druhé sledové pololetí (na základě vyhlášky č. 200/2021 Sb.)


Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii:

 • – Prospěch v předmětech v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Způsob hodnocení:

  • Jednotná přijímací zkouška– písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura - uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které tvoří 60% celkového výsledku (sečtené body z obou testů vynásobíme koeficientem 0,6). Uchazeč bude hodnocen pouze v případě, že dosáhne alespoň 12 bodů z testu z předmětu Matematika a 12 bodů z testu z předmětu Český jazyk a literatura.

 • Školní přijímací zkouška– motivační pohovor – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (5 otázek řízeného rozhovoru, za každou může uchazeč získat až 20 bodů), které tvoří 30% z celkového výsledku (sečtené body vynásobíme koeficientem 0,3).

 • Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 10% z celkového výsledku. Do průměru 1,2 žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,2 se odečte za každou setinu od 100 bodů 0,5 bodu až do průměru 2,5. Za průměr horší než 2,5 je 0 bodů. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí se koeficientem 0,05 (5% za každé vysvědčení).

Přihláška na čtyřleté maturitní obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2023 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

02. 03. 2020
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 03. 2020
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu (pozvánky) k přijímacímu řízení
30. 03. 2020
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky
PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
14. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12:30 hod.
15. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor v druhém termínu – od 12:30 hod.
28. 04. 2020
Zveřejnění výsledků jednotných testů společností Cermat
Předání lepších výsledků jednotných testů – v 8:00 hod.
Předání horších výsledků jednotných testů – v 10:00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 09:00 do 12:00 hod.
29. 04. 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2020
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9:00 do 17:00 hod.
02. 05. 2020
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání .
13. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor
14. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor
15. 05. 2020
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
11. 06. 2020
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené učební obory.

Podmínky přijetí ke studiu:

  • – Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením

  • – Zdravotní způsobilost pro výkon praxe ve zvoleném oboru (potvrzení od lékaře na přihlášce)

 • – Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.

O přijetí ke vzdělávání do oboru Kuchař – číšník, Prodavač, Aranžér rozhodne pořadí stanovené na základě:

 • – Průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (40%) *
 • – Průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (40%) *
 • – Známka z chování (20%)

* v případě, že uchazeč předloží k hodnocení vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude se pro účely stanovení pořadí uchazečů duplicitně započítávat průměrný prospěch za druhé sledové pololetí (na základě vyhlášky č. 200/2021 Sb.)


Při připadné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii:

 • – prospěch v daném předmětu (viz jednotlivé obory)

Způsob hodnocení

 • Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (viz tabulka), které tvoří 80% z celkového výsledku. Do průměru 1,5 žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,5 se za každou setinu odečte od 100 bodů 0,5 bodu. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí se koeficientem 0,4 (40% za každé vysvědčení).

 • Známka z chování za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 20% z celkového výsledku (viz tabulka). Získané bodové ohodnocení vynásobíme koeficientem 0,2.

Přihláška na tříleté učební obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2023 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

02. 03. 2020
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 03. 2020
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
23. 03. 2020
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky. PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
16. 04. 2020
Nahlížení do spisu – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Od 12:00 do 17:00 hod.
22. 04. 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
23. 04. 2020
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
24. 04. 2020
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání .
07. 05. 2020
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
11. 06. 2020
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků
Od 15:00 hod.

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro nástavbu

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené nástavbové obory.

Podmínky přijetí ke studiu:

  • – Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem; dokladem o ukončení je výuční list

 • – Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.

O přijetí ke vzdělávání rozhodne pořadí stanovené na základě:

 • – výsledku jednotné přijímací zkoušky (60%)
 • – průměrného prospěchu za 1. pololetí 2. ročníku SŠ (20%) *
 • – průměrného prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku SŠ (20%) *

* v případě, že uchazeč předloží k hodnocení vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude se pro účely stanovení pořadí uchazečů duplicitně započítávat průměrný prospěch za druhé sledové pololetí (na základě vyhlášky č. 200/2021 Sb.)


Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětu viz obor.

Způsob hodnocení:

  • Jednotné přijímací zkouška – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura - uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které tvoří 60% celkového výsledku (sečtené body z obou testů vynásobíme koeficientem 0,6). Uchazeč bude hodnocen v případě, že dosáhne alespoň 25 bodů u testu z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura.

 • Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 40% z celkového výsledku. Do průměru 1,2 žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,2 se odečte za každou setinu od 100 bodů 0,5 bodu až do průměru 2,5. Za průměr horší než 2,5 je 0 bodů. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí se koeficientem 0,20 (20% za každé vysvědčení).

Přijímací zkoušky úspěšně vykonají ti uchazeči o studium, kteří splní všechny výše uvedená kritéria a dosáhnou minimálního bodového hodnocení v přijímacím řízení 50 bodů.

Přihláška na nástavbu

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2023 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

02. 03. 2020
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 03. 2020
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu (pozvánky) k přijímacímu řízení
30. 03. 2020
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky – PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
14. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
15. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
28. 04. 2020
Zveřejnění výsledků
Zveřejnění lepších výsledků jednotných testů společností Cermat – v 8:00 hod.
Zveřejnění horších výsledků jednotných testů společností Cermat – v 10:00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 9:00 do 12:00 hod.
29. 04. 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2020
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9:00 do 17:00 hod.
04. 05. 2020
Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je k dispozici na webových stránkách školy .
13. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
14. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
15. 05. 2020
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
11. 06. 2020
Odevzdání evidenční karty
Se konají třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.